hostgator coupon code 50 off

Sekretariat szkoły od 22 lipca do 23 sierpnia będzie czynny od godziny 8.00 do 14.00.

Profile klas na rok szkolny 2019/20, po trzeciej klasie gimnazjum i ósmej klasie szkoły podstawowej

Klasa humanistyczno-prawna

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Klasa lingwistyczna

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Klasa medyczno-przyrodnicza

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Aktualności

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Zakończenie roku szkolnego 2019 ...

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Promocja szkoły w Radiu Rekord ...

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Egzaminy gimnazjalne naszych uczniów ...

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Wyjazd do Muzeum w Auschwitz ...

A A A

Katolickie Gimnazjum im. ks. Marcina Popiela to szkoła wyznaniowa. To placówka, która ucząc – wychowuje w duchu wartości chrześcijańskich. Dlatego też nauczyciele i uczniowie podejmują i realizują liczne działania mające na celu dbałość o rozwój duchowy i wzrastanie w wierze, tworzenie wspólnoty.

Misja szkoły nawiązuje do słów św. Maksymiliana Kolbe, powtórzonych przez Jana Pawła II w encyklice „Redemptor hominis”: „Tylko ta wiedza, która wypływa z miłości ma wartość”. Każdy nauczyciel stara się wdrażać w życie hasło szkoły: „Wiedzę przekazujemy z miłością”. Dzięki temu w szkole panuje miła, przyjazna atmosfera oparta o życzliwość i wzajemny szacunek.

Wyznaniowy charakter placówki ma wpływ na działalność szkoły w różnych obszarach: dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. Model wychowanka-absolwenta zakłada, iż uczeń Katolickiego Gimnazjum powinien:być człowiekiem rozwijającym i pogłębiającym swój związek z Bogiem i starającym się odkrywać Jego obecność we własnym życiu; mieć poczucie własnej wartości wynikające z faktu bycia dzieckiem Boga;kierować się chęcią poszukiwania prawdy i rozwijania własnych możliwości i zdolności;umieć dostosować swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do zmieniającej się sytuacji życiowej;być patriotą - znać historię i dziedzictwo kulturowe Polski, korzystać z dóbr tradycji i kultury, a także uczestniczyć w ich tworzeniu, być obywatelem świadomym swoich praw i obowiązków, dobrze przygotowanym do pełnienia odkrytej przez siebie roli w społeczeństwie; wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce, także korzystając z nowoczesnych źródeł informacji; jasno i precyzyjnie wyrażać swoje opinie, bronić swoich racji, przestrzegać zasad tolerancji, reagować na krytykę i krzywdę innych ludzi, przestrzegać zasad dobrych obyczajów i kultury;spełniać obowiązki rodzinne i obywatelskie.

Wiele z podejmowanych inicjatyw na stałe wpisało się w kalendarz pracy szkoły, tworząc jej charakter, wpisując się w szkolną tradycję. Należą do nich m.in.: szkolne dni skupienia, wyjazdowe rekolekcje zamknięte, wspólne Msze święte, modlitwa na rozpoczęcie i zakończenie zajęć, nabożeństwa różańcowe, drogi krzyżowej, działalność szkolnego koła „Caritas”, coroczna mikołajkowa zbiórka darów dla dzieci z Domów Dziecka i osób potrzebujących, diecezjalne pielgrzymki uczniów i nauczycieli, współpraca z Radą Szkół Katolickich.

Dodatkowo w każdym roku szkolnym planowane są działania oraz realizowane są inicjatywy doraźne, wynikające z ofert kierowanych do szkoły przez różne instytucje, a także będące odpowiedzią na zapotrzebowanie uczniów i rodziców. Organizowane są spotkania z różnymi osobami – historykami, pisarzami, muzykami, ss. zakonnymi (siostry albertynki), studentami, uczniami z Ukrainy.

Szkoła bierze udział w licznych projektach i programach, m.in.: „Żyj smacznie i zdrowo”, „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu do Walki z Rakiem”, program profilaktyki zdrowotnej „Trzymaj formę”, warsztaty z doradztwa zawodowego (program „Klucz do kariery”). Posiada certyfikat „Bezpieczna szkoła”.

Podstawowym zadaniem szkoły jest kształcenie uczniów z uwzględnieniem ich uzdolnień, potrzeb i predyspozycji. W Katolickim Gimnazjum indywidualizuje się proces kształcenia. Nauczyciele współpracują z pedagogiem i rodzicami, dostosowują wymagania oraz sposób oceniania do potrzeb uczniów. Prowadzi się analizę osiągnięć m.in. poprzez diagnozę wstępną, porównywanie wyników edukacyjnych uczniów po każdym semestrze, analizę wyników egzaminów zewnętrznych, rozmowy z rodzicami, współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, analizę wyników wewnętrznych testów wzorowanych na sprawdzianach CKE oraz ocen bieżących. Na tej podstawie przygotowywana jest bogata oferta dodatkowych zajęć edukacyjnych: zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych. Z inicjatywy uczniów, rodziców i nauczycieli wdrażane są nowe pomysły, dużą popularnością wśród uczniów cieszą się np. koło zdrowego żywienia czy szkolny chór. W wybranych miesiącach organizowane są cykle zajęć międzyprzedmiotowych i wewnątrzszkolnych konkursów poświęconych określonej dziedzinie, są to akcje tj.: Tydzień Języków Obcych, Tydzień Matematyki, Akcja propagująca czytelnictwo. Uczniowie od lat redagują szkolną gazetkę.

Zajęcia w szkole odbywają się w klasach liczących najwyżej 20 uczniów. Nauczyciele mogą dobrze poznać swoich wychowanków i dostosować swoją pracę do ich potrzeb. Dzięki temu wielu uczniów uniknęło niepowodzeń szkolnych, zmieniło się ich nastawienie do nauki. Uczniowie Katolickiego Gimnazjum biorą udział w licznych zawodach, konkursach i olimpiadach, niejednokrotnie odnosząc sukcesy na szczeblu wojewódzkim czy ogólnopolskim.

 

Informacja dla kandydatów do szkół katolickich

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Regulamin rekrutacyjny na rok szkolny 2019/2020

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Formularz zgłoszenia do klasy I Katolickiego Liceum

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Dzień Otwarty w Szkołach Katolickich

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...