A A A

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Marcina Popiela to szkoła wyznaniowa powołana do życia w 1 września 2005 r. Jej otwarcie zainicjowało rozwój szkolnictwa katolickiego w powiecie ostrowieckim. Jest to szkoła otwarta dla wszystkich chętnych, której działalność określona jest przez jej katolicki charakter. Misja szkoły nawiązuje do słów św. Maksymiliana Kolbe, powtórzonych przez Jana Pawła II w encyklice „Redemptor hominis”: „Tylko ta wiedza, która wypływa z miłości ma wartość”. Każdy nauczyciel stara się wdrażać w życie hasło szkoły: „Wiedzę przekazujemy z miłością”. Od początku istnienia szkoły jej rysem szczególnym była przyjazna atmosfera panująca w placówce budowana w oparciu o życzliwość i wzajemny szacunek. Początkowo szkoła mieściła się w niewielkim przykościelnym budynku w Szewnie, w parafii w której Proboszczem był niegdyś Patron Szkoły. Rozwój placówki - dbałość o zabezpieczenie coraz lepszych warunków nauczania oraz powiększanie się bazy dydaktycznej - miał wpływ na przeniesienie siedziby szkoły do Ostrowca Świętokrzyskiego. Od samego początku szkoła promuje określony model zachowań zawarty w „profilu absolwenta”. Wychowanek Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Marcina Popiela powinien:być człowiekiem rozwijającym i pogłębiającym swój związek z Bogiem i starającym się odkrywać Jego obecność we własnym życiu; mieć poczucie własnej wartości wynikające z faktu bycia dzieckiem Boga;kierować się chęcią poszukiwania prawdy i rozwijania własnych możliwości i zdolności;umieć dostosować swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do zmieniającej się sytuacji życiowej;być patriotą - znać historię i dziedzictwo kulturowe Polski, korzystać z dóbr tradycji i kultury, a także uczestniczyć w ich tworzeniu, być obywatelem świadomym swoich praw i obowiązków, dobrze przygotowanym do pełnienia odkrytej przez siebie roli w społeczeństwie; wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce, także korzystając z nowoczesnych źródeł informacji; jasno i precyzyjnie wyrażać swoje opinie, bronić swoich racji, przestrzegać zasad tolerancji, reagować na krytykę i krzywdę innych ludzi, przestrzegać zasad dobrych obyczajów i kultury;spełniać obowiązki rodzinne i obywatelskie.

Wiele z podejmowanych inicjatyw na stałe wpisało się w kalendarz pracy szkoły, tworząc jej charakter, wpisując się w szkolną tradycję. Należą do nich m.in.: szkolne dni skupienia, wyjazdowe rekolekcje zamknięte, wspólne Msze święte, modlitwa na rozpoczęcie i zakończenie zajęć, nabożeństwa, udział w Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”, działalność szkolnego koła „Caritas”, coroczna mikołajkowa zbiórka darów dla dzieci z Domów Dziecka, pielgrzymki uczniów i nauczycieli, współpraca z Radą Szkół Katolickich, dni otwarte KUL, dni otwartej furty w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.

Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami. Bierze udział w wielu projektach i programach, m.in.: „Żyj smacznie i zdrowo”, „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu do Walki z Rakiem”, program profilaktyki zdrowotnej „Trzymaj formę”, warsztaty z doradztwa zawodowego (program „Klucz do kariery”), kampania społeczna „Nie daj się uzależnić od hazardu”, program „Szkoła przyjazna rodzinie”. Należy do Klubu Szkół „UNICEF”. Posiada certyfikat „Bezpieczna Szkoła”. Uczniowie mogą korzystać z programów stypendialnych, w tym z Fundacji „Chleb Życia”. Organizowane są spotkania z różnymi osobami – historykami, pisarzami, muzykami, ss. zakonnymi (siostry albertynki), studentami, uczniami z Ukrainy.

Podstawowym zadaniem szkoły jest kształcenie uczniów z uwzględnieniem ich uzdolnień, potrzeb i predyspozycji. W szkole indywidualizuje się proces kształcenia. Nauczyciele współpracują z pedagogiem, rodzicami, dostosowują wymagania oraz sposób oceniania do potrzeb uczniów. Prowadzi się analizę osiągnięć uczniów m.in. poprzez diagnozę wstępną, porównywanie wyników edukacyjnych uczniów z poprzednich etapów kształcenia oraz po każdym semestrze, analizę wyników egzaminów zewnętrznych, rozmowy z rodzicami, współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, analizę wyników wewnętrznych testów wzorowanych na arkuszach egzaminacyjnych CKE typu „Próbna matura” oraz bieżących wyników nauczania. Na tej podstawie przygotowywana jest oferta dodatkowych zajęć edukacyjnych: zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych. Z inicjatywy uczniów, rodziców i nauczycieli wdrażane są nowe pomysły, dużą popularnością wśród uczniów cieszy się np. koło filmowe. W wybranych miesiącach organizowane są cykle zajęć międzyprzedmiotowych i wewnątrzszkolnych konkursów poświęconych określonej dziedzinie, są to akcje tj.: Tydzień Języków Obcych, Tydzień Matematyki, Akcja propagująca czytelnictwo. Uczniowie od lat redagują szkolną gazetkę, prowadzili szkolną telewizję.

Zajęcia w szkole odbywają się w klasach liczących najwyżej 20 uczniów. Nauczyciele mogą dobrze poznać swoich wychowanków i zdiagnozować ich potrzeby. Uczniowie Katolickiego LO biorą udział w licznych zawodach, konkursach i olimpiadach, programach i projektach. Niewątpliwym sukcesem szkoły jest fakt, iż wielu uczniów, którzy doświadczyli niepowodzeń szkolnych na poprzednich etapach kształcenia, lub zdecydowali o zmianie szkoły i przyjściu do Katolickiego Liceum, zmieniło swój stosunek do nauki. Uczniowie niejednokrotnie rozwijali swoje zainteresowania, angażowali się w życie szkoły, a co najważniejsze – z powodzeniem przystępowali do egzaminu maturalnego oraz kontynuowali naukę na studiach. Wychowankowie Katolickiego Liceum to niejednokrotnie osoby o szerokich zainteresowaniach wybierające ciekawe kierunki studiów, często o nachyleniu humanistycznym bądź artystycznym (kreatywne pisanie, literatura słowiańska, prawo, dziennikarstwo, nauki społeczne). Wielu z powodzeniem łączy studia z pracą, niektórzy decydują się związać swoje życie ze stanem duchownym (seminarium, zakon).