A A A

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Marcina Popiela to szkoła wyznaniowa powołana do życia w 1 września 2005 r. Jej otwarcie zainicjowało rozwój szkolnictwa katolickiego w powiecie ostrowieckim. Jest to szkoła otwarta dla wszystkich chętnych, której działalność określona jest przez jej katolicki charakter. Misja szkoły nawiązuje do słów św. Maksymiliana Kolbe, powtórzonych przez Jana Pawła II w encyklice „Redemptor hominis”: „Tylko ta wiedza, która wypływa z miłości ma wartość”. Każdy nauczyciel stara się wdrażać w życie hasło szkoły: „Wiedzę przekazujemy z miłością”. Od początku istnienia szkoły jej rysem szczególnym była przyjazna atmosfera panująca w placówce budowana w oparciu o życzliwość i wzajemny szacunek. Początkowo szkoła mieściła się w niewielkim przykościelnym budynku w Szewnie, w parafii w której Proboszczem był niegdyś Patron Szkoły. Rozwój placówki - dbałość o zabezpieczenie coraz lepszych warunków nauczania oraz powiększanie się bazy dydaktycznej - miał wpływ na przeniesienie siedziby szkoły do Ostrowca Świętokrzyskiego. Od samego początku szkoła promuje określony model zachowań zawarty w „profilu absolwenta”. Wychowanek Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Marcina Popiela powinien:być człowiekiem rozwijającym i pogłębiającym swój związek z Bogiem i starającym się odkrywać Jego obecność we własnym życiu; mieć poczucie własnej wartości wynikające z faktu bycia dzieckiem Boga;kierować się chęcią poszukiwania prawdy i rozwijania własnych możliwości i zdolności;umieć dostosować swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do zmieniającej się sytuacji życiowej;być patriotą - znać historię i dziedzictwo kulturowe Polski, korzystać z dóbr tradycji i kultury, a także uczestniczyć w ich tworzeniu, być obywatelem świadomym swoich praw i obowiązków, dobrze przygotowanym do pełnienia odkrytej przez siebie roli w społeczeństwie; wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce, także korzystając z nowoczesnych źródeł informacji; jasno i precyzyjnie wyrażać swoje opinie, bronić swoich racji, przestrzegać zasad tolerancji, reagować na krytykę i krzywdę innych ludzi, przestrzegać zasad dobrych obyczajów i kultury;spełniać obowiązki rodzinne i obywatelskie.

Wiele z podejmowanych inicjatyw na stałe wpisało się w kalendarz pracy szkoły, tworząc jej charakter, wpisując się w szkolną tradycję. Należą do nich m.in.: szkolne dni skupienia, wyjazdowe rekolekcje zamknięte, wspólne Msze święte, modlitwa na rozpoczęcie i zakończenie zajęć, nabożeństwa, udział w Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”, działalność szkolnego koła „Caritas”, coroczna mikołajkowa zbiórka darów dla dzieci z Domów Dziecka, pielgrzymki uczniów i nauczycieli, współpraca z Radą Szkół Katolickich, dni otwarte KUL, dni otwartej furty w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.

Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami. Bierze udział w wielu projektach i programach, m.in.: „Żyj smacznie i zdrowo”, „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu do Walki z Rakiem”, program profilaktyki zdrowotnej „Trzymaj formę”, warsztaty z doradztwa zawodowego (program „Klucz do kariery”), kampania społeczna „Nie daj się uzależnić od hazardu”, program „Szkoła przyjazna rodzinie”. Należy do Klubu Szkół „UNICEF”. Posiada certyfikat „Bezpieczna Szkoła”. Uczniowie mogą korzystać z programów stypendialnych, w tym z Fundacji „Chleb Życia”. Organizowane są spotkania z różnymi osobami – historykami, pisarzami, muzykami, ss. zakonnymi (siostry albertynki), studentami, uczniami z Ukrainy.

Podstawowym zadaniem szkoły jest kształcenie uczniów z uwzględnieniem ich uzdolnień, potrzeb i predyspozycji. W szkole indywidualizuje się proces kształcenia. Nauczyciele współpracują z pedagogiem, rodzicami, dostosowują wymagania oraz sposób oceniania do potrzeb uczniów. Prowadzi się analizę osiągnięć uczniów m.in. poprzez diagnozę wstępną, porównywanie wyników edukacyjnych uczniów z poprzednich etapów kształcenia oraz po każdym semestrze, analizę wyników egzaminów zewnętrznych, rozmowy z rodzicami, współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, analizę wyników wewnętrznych testów wzorowanych na arkuszach egzaminacyjnych CKE typu „Próbna matura” oraz bieżących wyników nauczania. Na tej podstawie przygotowywana jest oferta dodatkowych zajęć edukacyjnych: zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych. Z inicjatywy uczniów, rodziców i nauczycieli wdrażane są nowe pomysły, dużą popularnością wśród uczniów cieszy się np. koło filmowe. W wybranych miesiącach organizowane są cykle zajęć międzyprzedmiotowych i wewnątrzszkolnych konkursów poświęconych określonej dziedzinie, są to akcje tj.: Tydzień Języków Obcych, Tydzień Matematyki, Akcja propagująca czytelnictwo. Uczniowie od lat redagują szkolną gazetkę, prowadzili szkolną telewizję.

Zajęcia w szkole odbywają się w klasach liczących najwyżej 20 uczniów. Nauczyciele mogą dobrze poznać swoich wychowanków i zdiagnozować ich potrzeby. Uczniowie Katolickiego LO biorą udział w licznych zawodach, konkursach i olimpiadach, programach i projektach. Niewątpliwym sukcesem szkoły jest fakt, iż wielu uczniów, którzy doświadczyli niepowodzeń szkolnych na poprzednich etapach kształcenia, lub zdecydowali o zmianie szkoły i przyjściu do Katolickiego Liceum, zmieniło swój stosunek do nauki. Uczniowie niejednokrotnie rozwijali swoje zainteresowania, angażowali się w życie szkoły, a co najważniejsze – z powodzeniem przystępowali do egzaminu maturalnego oraz kontynuowali naukę na studiach. Wychowankowie Katolickiego Liceum to niejednokrotnie osoby o szerokich zainteresowaniach wybierające ciekawe kierunki studiów, często o nachyleniu humanistycznym bądź artystycznym (kreatywne pisanie, literatura słowiańska, prawo, dziennikarstwo, nauki społeczne). Wielu z powodzeniem łączy studia z pracą, niektórzy decydują się związać swoje życie ze stanem duchownym (seminarium, zakon).

 

Informacja dla kandydatów do szkół katolickich

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Regulamin rekrutacyjny na rok szkolny 2021/2022

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Formularz zgłoszenia do klasy I Katolickiego Liceum

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Dzień Otwarty w Szkołach Katolickich

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...